Samatha Kumbh Feb 6 2023

Samatha Kumbh Feb 6 2023

Words of Wisdom Photos Videos Cultural Highlights Vistors Speak Visitor Experiences Jagath, sathyam or mithya? Is the world real or an illusion? yadyad vibhu:thimath sathvam sri:madu:rjitham e:va va: |thath thade:va:vagachha thvam mama the:jo::msa sambhavam ||...